PBB - Tagihan PBB Jawa Timur
Kode Produk Reseller Umum
BPBB102 Bayar PBB Kabupaten Gresik -1.990 -1.975
BPBB103 Bayar PBB Kabupaten Jember -1.990 -1.975
BPBB104 Bayar PBB Kabupaten Ponorogo -1.990 -1.975
BPBB106 Bayar PBB Kabupaten Situbondo -1.990 -1.975
BPBB107 Bayar PBB Kabupaten Tulungagung -1.990 -1.975
BPBB178 Bayar PBB Kabupaten Mojokerto -1.990 -1.975
BPBB200 Bayar PBB Kabupaten Sidoarjo -1.990 -1.975
BPBB230 Bayar PBB Kota Batu -1.990 -1.975
BPBB234 Bayar PBB Kota Blitar -1.990 -1.975
BPBB241 Bayar PBB Kota Kediri -1.990 -1.975
BPBB243 Bayar PBB Kota Malang -1.990 -1.975
BPBB252 Bayar PBB Kota Probolinggo -1.990 -1.975
BPBB271 Bayar PBB Kabupaten Kediri -1.990 -1.975
BPBB272 Bayar PBB Kabupaten Malang -1.990 -1.975
BPBB273 Bayar PBB Kabupaten Bojonegoro -2.075 -1.975
BPBB274 Bayar PBB Kota Mojokerto -1.990 -1.975
BPBB275 Bayar PBB Kota Surabaya -1.990 -1.975
CPBB102 Cek PBB Kabupaten Gresik 0 0
CPBB103 Cek PBB Kabupaten Jember 0 0
CPBB104 Cek PBB Kabupaten Ponorogo 0 0